صاحب دیوان

پاسخ:  ناظر خزانه دوت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب دیوان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.