صاحب سخن

پاسخ:  سخنور - ناطق

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب سخن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.