صاحب علم نجوم

پاسخ:  ناحی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب علم نجوم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.