صاحب غرض

پاسخ:  فتنه انگیز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب غرض» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.