صاحب کتاب المجسطی

پاسخ:  صاحب کتاب المجسطی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب کتاب المجسطی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.