صاحب منصب

پاسخ:  افسر ارتش - دارای منصب و شغل عالی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب منصب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.