صاعقه

پاسخ:  رعد و برق - آذرخش- ارتجک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاعقه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.