نا امید

پاسخ:  ایس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نا امید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.