صائمان

پاسخ:  روزه داران

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صائمان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.