واحد پول ارمنستان

پاسخ:  درام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد پول ارمنستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.