غاتی

پاسخ:  مخلوط

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غاتی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.