برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 112

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 55 نفر


 • بهروز
  0:5:56
 • مبین رضائی 1
  0:6:11

 • 0:6:31
 • فراز فرزین
  0:6:37
 • بهروز قدیمی
  0:7:3
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:7:37
 • HamedJim
  0:7:53
 • محسن عباسی
  0:8:2
 • فاطمه خسروی
  0:8:3
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:8:27
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- آدمیان
1- ابدی
2- دروازه بسكتبال
2- پاسیو
2- مهربان
3- خط كش مهندسی
3- گیاه توخالی
3- دام
3- مثل هم بودن
4- رییس جمهور آمریكادر زمان جنگهای داخلی ا ین كشور كه موفق به لغو قانون برده داری شد
4- جوهر …
5- ه…
5- رم…
5- كا…
5- ضمی…
6- پول…
6- واحد …
6- همرا…
7- شلو…
7-
7- پایتخت…
8- چی…
8- حریف…
9- آ…
9-
9- چاش…
10- د…
10- چرا…
10- كمان ت…
11- دوستی…
11- هوای…
11- با…
11- نمونه …
12- ا ز دسرها…
12- م…
13- از شهرها…
13- پست و…
13- میدهند ت…
13- ناخن چ…
14- درس …
14-
14- ا ز كلم…
15- بزر گترا …
15- باز…
عمودی
1- آزادی داشتن
1- كنیه حضرت علی
2- قرآن
2- آزادگی
2- مجازات شرعی
2- با دریا جیحون شود
3- مانع
3- لغزنده
3- كلام شرط
3- چاپلوسی
4- نصف…
4- ا شاره…
4- فر…
5- خاتم …
5- كنیه …
6- دانه…
6- جای …
6- شهرت…
6- شام…
7- ناس…
7- فرا…
7- ش…
8- نوع…
8- اثر…
8- یا…
8- گیاه مقد…
9-
9- سال…
9- كشتی ج…
10- ازنها…
10- پرس…
10- كچل …
10- پسر…
11- فیلسو…
11- ج…
12- نگ…
12- از اثرهای معر…
12- شهری در …
13- نشا…
13- ا ز ح…
13- ملك …
13- همرا…
14- نس…
14- نام…
14- پول …
14- تك…
15- رستم ا …
15- مرغ …