جدول کلمات سخت شماره 130

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 32 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:13
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:11:43
 • 155063 آقاجانایی
  زمان حل: 00:11:49
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:12:29
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:12:44
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:17:46
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:20:30
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:21:42
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:25:42
 • 135412 [135412]
  زمان حل: 01:01:05
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)