جدول کلمات سخت شماره 142

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:08:11
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:00
 • 154855 آقاجانایی
  زمان حل: 00:14:25
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:16:13
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:21:49
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:26:29
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:33:14
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 01:29:20
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 1.00:30:22
 • 135412 [135412]
  زمان حل: 1.01:06:14
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)