جدول کلمات سخت شماره 145

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 33 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:22
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:12:04
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:12:15
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:25
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:13:40
 • 154855 آقاجانایی
  زمان حل: 00:13:52
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 00:22:29
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:29:02
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:34:34
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 01:17:27
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)