جدول کلمات سخت شماره 189

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 25 نفر
 • 144276 آقاجانایی
  زمان حل: 00:11:19
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:11:27
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:12:45
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:12:45
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:12:56
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:04
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:15:43
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:03
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:16:20
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:16:38
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)