جدول کلمات سخت شماره 189

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 33 نفر
 • 144276 آقاجانایی
  زمان حل: 00:11:19
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:12:45
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:12:56
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:15:43
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:03
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:16:38
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:47
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:19:14
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:20:02
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:21:45
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)