جدول کلمات سخت شماره 228

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 32 نفر
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:10:09
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:10:56
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:23
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:14:14
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:15:34
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:16:36
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:18:01
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:18:12
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:21:11
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:23:11
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)