جدول کلمات سخت شماره 36

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:25
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:07:47
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:08:22
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:09:36
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:09:45
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:10:55
 • 191964 A.bakhshan
  زمان حل: 00:10:56
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:11:33
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:12:34
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:13:25
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)