جدول کلمات سخت شماره 53

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:07:13
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:10
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:09:11
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:14:16
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:19:40
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:21:53
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:22:22
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 00:22:57
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:23:03
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:43:23
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)