جدول کلمات سخت شماره 6

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 42 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:47
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:12:21
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:14:54
 • 142413 آقا دانایی
  زمان حل: 00:16:51
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:17:31
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:20:02
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:22:25
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:24:01
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:25:01
 • 140347 حسین عبدالهی خوشمرد
  زمان حل: 00:33:22
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)