جدول کلمات سخت شماره 64

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 31 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:16
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:08:36
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:10:11
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:11:31
 • 155615 آقاجانایی
  زمان حل: 00:12:17
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:15:27
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:17:31
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:19:42
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:21:53
 • 142124 عرفان
  زمان حل: 00:23:16
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)