جدول کلمات سخت شماره 70

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 18 نفر
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:00:07
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:08:37
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:18:41
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:23:43
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 24.07:53:50
 • 85328 باران
  زمان حل: 210.00:41:28
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 262.02:50:43
 • 92068 بتول نیکوشیم
  زمان حل: 353.00:19:19
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 359.21:51:36
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 453.08:51:23
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)