راهنمای حل جدول: حرف ت

کلمه
تئاتر
تأتر
تأثیر
تأثیر بیگانه
تأثیر پذیر ، زودرنج
تأثیرپذیر، زودرنج
تأثیرگذار
تأثیرگذاری و رسوخ كردن
تأخیر، دیركرد
تأخیر، ضدعجله
تأسف و افسوس
تأسیس كننده
تأسیس كننده و بانى
تأكید شده
تألم
تألیف كردن
تألیف كننده
تأمل و مكث
تأمین هزینه های زندگی
تآمینات فعلی
تئوریسین لنینیسم
تئوریسین ماركسیست لنینیسم
تأیید انگلیسی
تأیید کننده
تا ..... دلی بدست آور
تا آخر عمر
تا چهل پنجاه سال پیش به راه انداختن آن از آئین های این عید باستانی بود
تا زمانی كه
تا زمانی که
تا زمانیكه
<< < نمایش رکورد 1 تا 30 از 1654 رکورد