جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 1

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 8 نفر
 • 169615 محمدی
  زمان حل: 00:16:40
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:22:54
 • 106201 حبیب صنوبر
  زمان حل: 00:27:50
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:30:10
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:36:47
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:44:27
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 01:01:55
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 5.00:03:21
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
4 باب
  آز...