جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 11

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
حل شده توسط 7 نفر
 • 192250 سویا رضایی-منطقه اصف
  زمان حل: 00:15:27
 • 180989 محمد کریم رضایی اصل
  زمان حل: 00:19:34
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:26:31
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:58:54
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:16:44
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 06:21:24
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 1.11:15:39
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  بر...
7 غ...
  نا...
8 ع...
  خ...
  خش...
عمودی
  س...
  آز...
  ر...
  چ...
  خا...