جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 12

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 5 نفر
 • 180989 محمد کریم رضایی اصل
  زمان حل: 00:13:41
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:29:01
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:46:29
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:47:05
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:51:28
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  ما...
عمودی
9 ب...