جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 18

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 34 نفر
 • 204907 وحید اکبری
  زمان حل: 00:07:26
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:11:39
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:15:26
 • 192798 مریم
  زمان حل: 00:18:12
 • 276647 مهدی
  زمان حل: 00:21:47
 • 289179 خشایار تیموری پور
  زمان حل: 00:25:55
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:28:43
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:30:00
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 00:30:00
 • 206044 H
  زمان حل: 00:30:00
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
8 ن...
10 تا...
  زل...
  ام...
  ال...
عمودی
3 طعم
  زن...
11 ت...
12 ه...
  ر...