جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 18

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 204907 وحید اکبری
  زمان حل: 00:07:26
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:11:39
 • 192798 مریم
  زمان حل: 00:18:12
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:57:04
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:03:47
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 01:19:30
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 01:23:57
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 2.02:25:53
 • 180989 محمد کریم رضایی اصل
  زمان حل: 6.20:19:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
8 ن...
10 تا...
  زل...
  ام...
  ال...
عمودی
3 طعم
  زن...
11 ت...
12 ه...
  ر...