جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 18

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 5 نفر
 • 204907 وحید اکبری
  زمان حل: 00:07:26
 • 192798 مریم
  زمان حل: 00:18:12
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:57:04
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:03:47
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 01:23:57
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
8 ن...
10 تا...
  زل...
  ام...
  ال...
عمودی
3 طعم
  زن...
11 ت...
12 ه...
  ر...