جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 19

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 40 نفر
 • 204907 وحید اکبری
  زمان حل: 00:07:05
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:09:47
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:03
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:14:31
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:42
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:02
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:16:55
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:18:06
 • 205855 roya
  زمان حل: 00:18:25
 • 192361 محمد مولایی
  زمان حل: 00:18:33
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  محل
  ن...
  نی...
  صد...
  طا...
13 نا...
عمودی
  ان...
10 خ...
  لح...