جدول کلمات عمومی شماره 1

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 450 نفر
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:00:00
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:00:01
 • 127803 مهدیه
  زمان حل: 00:04:48
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:38
 • 134137 صالح زمانی نژاد
  زمان حل: 00:06:35
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:08:29
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:08:58
 • 112468 سید محمد گشتی
  زمان حل: 00:10:31
 • 118834 اسدالله فقیهی
  زمان حل: 00:11:54
 • 140912 ب.جوان
  زمان حل: 00:12:59
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)