جدول کلمات عمومی شماره 195

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:24
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:07:35
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:05
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:03
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:14:38
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:24:31
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:25:15
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:31:49
 • 140755 الهه
  زمان حل: 00:32:44
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:38:56
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)