جدول کلمات عمومی شماره 237

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 27 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:31
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:11
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:14:29
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:16:29
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:19:30
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:41
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:22:02
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:24:40
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 7.21:39:41
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 250.01:56:45
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)