جدول کلمات عمومی شماره 422

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:14
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:07:35
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:08:18
 • 141028 شهره نادری
  زمان حل: 00:09:43
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:11:03
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:17
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:18:59
 • 139026 Sana Valinezhad
  زمان حل: 19:02:05
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 213.02:08:24
 • 86396 قاسم شریفی
  زمان حل: 275.22:07:05
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)