جدول کلمات عمومی شماره 616

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 45 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:03
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:20:17
 • 141248 h.z
  زمان حل: 00:23:12
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:23:55
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:24:15
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:24:32
 • 138899 مینا میر
  زمان حل: 00:36:30
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:56:12
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 01:32:55
 • 85838 ابوالقاسم نیامیر
  زمان حل: 2.02:38:10
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
عمودی