جدول کلمات عمومی شماره 668

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 34 نفر
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:00:01
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:06:45
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:08:50
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:12:27
 • 138899 مینا میر
  زمان حل: 00:17:10
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:20:26
 • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
  زمان حل: 00:21:50
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 01:28:36
 • 130042 سارا معینی
  زمان حل: 64.19:35:08
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 72.22:29:05
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)