برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 693

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 139 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:4:43
 • بهروز قدیمی
  0:4:55
 • بهروز
  0:5:12
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:6:13
 • اسمازارعی
  0:6:16
 • مبین رضائی
  0:6:17
 • حميدرضا نادري
  0:6:18
 • mehrana
  0:6:27
 • فراز فرزین
  0:6:39
 • فاطمه خباز
  0:6:41
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- ا نزیــم
1- دامنه کوه
2- علامــت مفعولی
2- بهار
2- شــکارچی
3- خدمتکاران
3- وسیله بازی
3- نقاش ارژنگ
3- کجاســت
4- عدد و رقم
4- مرکز…
4- نماد …
5- بی حا…
5- جانوری از …
5- خرس…
6- رود…
6- سیخ…
6- دلیر …
6-
6-
7- مب…
7- معمار نقاش و دانشمند ایتا…
8- خدای شبان …
8- پایتخ…
8- زن ب…
9- کاری هنرمند…
9- ق…
10- از نه…
10- ساز…
10- غوز…
10- فلز…
10- برگ…
11- فارس…
11-
11- ق…
12- گیرن…
12- خوردنی …
12- باهوش…
13- ما…
13- ب…
13- گیاه مقد…
13- نشا…
14- نامی که یونانیان به دا…
14- سلسله ف…
14- از شهر…
15- اذوق…
15- ریشه ی…
عمودی
1- فروزان
1- گاوباز اسپانیایی
2- مراسم بزرگ داشت
2- نهانی
3- واحد سرعت هواپیما
3- جای بازگشت
3- عید ویتنامی ها
3- عدد روستا
4- پسوند شباهت
4- لقب اسفندیار
4- شکر …
5- بام…
5- نحس و…
5- چ…
5- درخ…
6- ا…
6- ع…
6- شیپور…
7-
7- از هم…
8- عیب…
8- دور کم…
9- کا…
9- غذا…
10- سف…
10- ک…
10- مجلس…
11- س…
11- ابتدا…
11- از رودها…
11- ریسم…
12- ساق…
12- نوع…
12- شما…
13- موسیق…
13- نت…
13- جد و …
13- ملک …
14- ماده ای که از گونه ای در…
14- خدای طوفان…
15- از بیمار…
15- از فرشتگا…