جدول کلمات عمومی شماره 714

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 40 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:06:47
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:07:32
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:08:52
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:09:04
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:09:24
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:02
 • 141248 h.z
  زمان حل: 00:10:10
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:10:25
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:10:30
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:10:43
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)