جدول کلمات عمومی شماره 714

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 22 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:06:47
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:07:32
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:08:52
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:09:04
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:10:30
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:11:45
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:30
 • 138899 مینا میر
  زمان حل: 00:13:29
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:14:08
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:14:17
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)