جدول کلمات عمومی شماره 713

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 32 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:09:09
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:38
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:11:54
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:15:23
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:16:23
 • 133411 کورش خدنگ
  زمان حل: 00:16:27
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:17:49
 • 140755 الهه
  زمان حل: 00:18:21
 • 138899 مینا میر
  زمان حل: 00:20:00
 • 141248 h.z
  زمان حل: 00:20:15
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)