جدول کلمات عمومی شماره 72

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 77 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:13
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:06:47
 • 265759 مبین رضائی
  زمان حل: 00:08:03
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:08:59
 • 240066 همتا خوشبخت
  زمان حل: 00:09:14
 • 275164 فراز فرزین
  زمان حل: 00:09:41
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:09:55
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:34
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:11:26
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:11:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)