برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 912

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 375 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:6:11
 • بهروز قدیمی
  0:6:25

 • 0:7:27
 • مات
  0:7:32
 • بهروز
  0:7:46
 • طناز آفرینش
  0:8:17
 • مائده نعمتی
  0:8:29
 • محمدصدیقان قوجه بیگلو
  0:8:42
 • شهرناز علیپور
  0:8:53
 • hosein
  0:9:17
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- از جزایر مهم اندولزی
1- دماسنج
2- پاک از گناه
2- بخشش
3- تکیه
3- ظاهر سازی برای توده مردم
3- زهر
4- دارایی
4- عقب و پشت سر
4- قوچ
5-
5- زیر مو…
5- یار…
5- از گل …
6- قمر …
7- حریف…
7- ت…
8- کشتی ک…
9- کاپیتان…
9- هلی…
10- از کارمن…
11- مهلت…
11- دویا…
11- نام…
11- ریاضدان ی…
12- ثر…
12- ثروت …
12-
13-
13- مطلب …
13- بی…
14- رگ حی…
14-
15- خ…
15- نگهب…
عمودی
1- تقویم
1- پیشکش
2- ایستگاه فضایی روسیه
2- کمان تیراندازی
3- حرف همراهی عرب
3- میوه پخته در شکر
3- سوغات قمصر کاشان
3- نت ششم
4- همگانی و مقابل خاص
4- کوه بلند
4- پسوند…
5- ورم پو…
5- کارمند…
5- اسب…
6- کنایه از …
7- مجرب و…
7- فرشته نگهبان ز…
8- شرک و…
8- ب…
8- دای…
9- پایتخ…
9- از حرکات…
10- مرکز اس…
11- گذ…
11- کی…
11- خرقه…
12- گل …
12- ق…
12- ت…
13- دست …
13- بی…
13- فراخ…
13- بالا آم…
14- بچه…
14- پرنده …
15- قاتل…
15- ا…