جدول کلمات گردشگری شماره 101

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 4 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:14
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:16:24
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:18:53
 • 82978 مهری
  زمان حل: 67.01:38:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)