جدول کلمات گردشگری شماره 126

  • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 2 نفر
  • 92926 علی خانی
    زمان حل: 00:25:56
  • 82978 مهری
    زمان حل: 38.22:28:33
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)