جدول کلمات گردشگری شماره 130

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 4 نفر
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:34:20
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:36:22
 • 82978 مهری
  زمان حل: 01:02:18
 • 131121 سید مرتضی سجادی
  زمان حل: 3.09:33:46
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)