جدول کلمات گردشگری شماره 130

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:43
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:21:36
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:21:55
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:34:20
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:34:27
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:36:22
 • 82978 مهری
  زمان حل: 01:02:18
 • 131121 سید مرتضی سجادی
  زمان حل: 3.09:33:46
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 6.17:07:25
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)