جدول کلمات گردشگری شماره 131

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 19 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:19
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:17
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:56
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:16:45
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:17:40
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:49
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:19:05
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:19:43
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:20:29
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:37
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)