جدول کلمات گردشگری شماره 140

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 5 نفر
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:46:29
 • 129011 حسن حقيقي
  زمان حل: 03:40:27
 • 105218 قاسم42
  زمان حل: 1.23:30:04
 • 82978 مهری
  زمان حل: 2.22:04:50
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 10.01:20:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)