جدول کلمات گردشگری شماره 140

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 20 نفر
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:14:16
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:14:42
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:00
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:17:08
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:17:22
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:18:11
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:18:20
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:18:33
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:18:39
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:19:36
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)