جدول کلمات گردشگری شماره 140

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 6 نفر
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:18:20
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:46:29
 • 129011 حسن حقيقي
  زمان حل: 03:40:27
 • 105218 قاسم42
  زمان حل: 1.23:30:04
 • 82978 مهری
  زمان حل: 2.22:04:50
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 10.01:20:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)