جدول کلمات گردشگری شماره 144

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 16 نفر
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:19:36
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:20:48
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:24:43
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:25:31
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:26:59
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:30:11
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:33:25
 • 139478 کامل دل زنده نژاد
  زمان حل: 00:34:24
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:36:18
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:41:35
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  مع...
  کو...
  بر...
13 شا...
  ح...
عمودی
  نظ...
  آه...
15 دو...