جدول کلمات گردشگری شماره 143

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:17:43
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:20:07
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:20:17
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:21:07
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:21:30
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:24:33
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:28:12
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:30:53
 • 138633 eve
  زمان حل: 00:41:25
 • 131394 ana
  زمان حل: 01:56:37
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)