جدول کلمات گردشگری شماره 149

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 20 نفر
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:19:49
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:19:57
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:22:01
 • 138547 مریم شرعی
  زمان حل: 00:23:26
 • 134615 Ahlam.Ad
  زمان حل: 00:24:02
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:26:50
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:27:20
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:27:39
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:28:47
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:31:23
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)