جدول کلمات گردشگری شماره 195

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:03
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:05
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:22:47
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:24:45
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:33:07
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:38:53
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 01:04:33
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:14:43
 • 115169 عليرضا مولانا
  زمان حل: 5.10:50:40
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)