جدول کلمات گردشگری شماره 245

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:32
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:17:35
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:20:49
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:21:11
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:21:38
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:22:07
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:25:18
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:28:16
 • 191902 دنیا
  زمان حل: 00:29:54
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:30:24
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)