جدول کلمات گردشگری شماره 245

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 5 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:32
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:17:35
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:20:49
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:25:18
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 01:08:24
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)