جدول کلمات گردشگری شماره 255

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 8 نفر
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:12:29
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:34
 • 203796 رها
  زمان حل: 00:18:13
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:23:48
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:26:19
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:29:41
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:43:36
 • 203827 محمدکرمیار
  زمان حل: 7.22:41:15
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)